อบรม ผู้ เฝ้า ระวัง ไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นอย่างไร ผู้เฝ้าระวังไฟคือใคร มีหน้าที่อย่างไร

การทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้เฝ้าระวังไฟ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก แล้วมีความสำคัญอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ รวมถึงการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟด้วย อบรมอะไรบ้าง อบรมได้ที่ไหน อย่างไร

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่คอยวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานที่มีความเสี่ยง อาทิเช่น งานที่มีความร้อน ประกายไฟ เป็นต้น ผู้เฝ้าระวังไฟต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญในการเฝ้าระวังไฟ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อโต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งการจะเกิดความรู้เหล่านี้ได้นั้นต้องผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟนั่นเอง

หน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ มีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 • ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมวางแผนหามาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
 • จัดทีมงานเฝ้าระวังไฟตามจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมอุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
 • ปิดกันแหล่งความร้อนและประกายไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดให้มีการตรวจสอบสารเคมีไวไฟอย่างเข้มข้น เพราะสารเคมีเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการลุกติดไฟ
 • ประเมินอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยหลังการปฏิบัติงาน

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ โดยหลักๆ จะต้องอบรมด้วยหลักสูตรหรือเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 • คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ
 • ระบบใบอนุญาตทำงานประกายไฟ
 • ความปลอดภัยในงานเชื่อม
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟได้ที่ไหน

ผู้ที่ต้องการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ สามารถลงทะเบียนกับสถาบันรับอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 เชื่อถือได้ มีหลักสูตรได้มาตรฐานสากล อบรมโดยวิทยากร หรือครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างดี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ อบรมผู้เฝ้าระวังไฟเป็นอย่างไร ผู้เฝ้าระวังไฟคือใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร รวมถึงสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน สถาบันที่รอบรมควรเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ เชื่อว่าข้อมูลต่างๆ ที่เราสรุปมาฝากจะมีประโยชน์หรือพอเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้ ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ หนึ่งในบุคลากรที่มีความสำคัญ ช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร