ป้ายทางหนีไฟ

ติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ศึกษาให้ดี 6 ข้อ สำคัญมีอะไรบ้าง 

ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางออกฉุกเฉินหรือป้ายทางหนีไฟเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บ่งบอกเส้นทางหรือทางออกให้กับผู้ใช้อาคารได้ทราบ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารทำให้การอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่ในอาคารทุกคน รูปทรงของป้ายทางหนีไฟคือทรงสี่เหลี่ยมมีแสงสว่างในตัว สีพื้นคือสีเขียว ตัวอักษรและสัญลักษณ์บนป้ายเป็นสีขาว การติดตั้งป้ายทางหนีไฟนั้นผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามกฎหมายให้ดี โดยมี 6 ข้อสำคัญดังนี้ 

1. ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน ขนาดของป้ายขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดองค์ประกอบในป้าย ขนาดป้ายเริ่มต้นที่ 15 x 18 cm องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น ขนาดองค์ประกอบ 10 cm ซึ่งจะเพิ่มไปเรื่อยๆตามจำนวนและขนาดขององค์ประกอบ ในกรณีที่ต้องติดตั้งระยะห่างจากป้ายอยู่ที่ 48 เมตร ขนาดองค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่า 20 cm ขนาดของป้ายอยู่ที่ 28 x 32 cm องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้นและ 28 x 60 cm  กรณีองค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น

2.ความสูงในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ มีผลต่อการมองเห็นด้วยมาตรฐานระบบแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ระบุความสูงของป้ายทางหนีไฟควรอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.7 เมตร 

3.ระบบให้แสงสว่างตามมาตรฐานได้กำหนดให้ป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีระบบแสงสว่างในตัว แสงสว่างของป้ายสามารถส่องสว่างได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 120 นาทีกรณีไฟฟ้าดับ 

4.รูปสัญลักษณ์ของป้ายทางหนีไฟกำหนดให้มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส องค์ประกอบสัญลักษณ์ภายในป้ายอาจมีองค์ประกอบเพียง 1 ถึง 2 ชิ้น 

5.ตำแหน่งของการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนควรติดตั้งป้ายเหนือประตูทางออกในตำแหน่งที่ป้ายไม่กีดขวางทางออกและติดกันเป็นระยะๆ ห่างจากประตูทางออกมากที่สุดคือ 24 เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของป้ายที่มีองค์ประกอบขนาด 10 cm แต่หากขนาดองค์ประกอบ 20 cm สามารถเพิ่มระยะห่างเป็น 48 เมตรได้ กรณีเป็นทางแยกต้องติดตั้งบริเวณทางแยกทั้ง 2 ด้านจนมาบรรจบกันที่ทางออกตามกำหนด กรณีต้องการความชัดเจนมากขึ้นสามารถเพิ่มเสริมป้ายบริเวณด้านล่างของประตูทางออกได้

6.ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งป้ายทางหนีไฟจะต้องมีการติดตั้งที่เหมาะสม สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟควรเป็นชนิดทนไฟอาจเป็นการร้อยท่อที่ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง สายไฟควรมีขนาดเพียงพอสำหรับกระแสไฟที่ไหลในวงจรได้ วัสดุหุ้มสายไฟควรเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟมี

 ทั้งหมดนี้ก็คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ที่ผู้ใช้ควรทำการศึกษาให้ดีทั้ง 6 ข้อนี้สำคัญมากๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องต่อข้อกฎหมาย